Algemene voorwaarden Studio Schurk

Algemene voorwaarden Studio Schurk

1. OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING

1.1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de van alle tussen de opdrachtgever en Studio Schurk gesloten overeenkomsten.

1.2. Offerte

Offertes van Studio Schurk zijn vrijblijvend, en geldig voor 2 maanden. Offertes kunnen wijzigingen als de opdracht verandert, dit zal altijd vooraf besproken worden. Alle offertes zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

1.3. Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Studio Schurk een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Studio Schurk eerst nadat deze schriftelijk door Studio Schurk zijn bevestigd.

2. UITVOERING

2.1. Uitvoeren opdracht

Studio Schurk voert de opdracht altijd zo goed mogelijk uit en zet de belangen van de klant voorop. Studio Schurk houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2. Aanlevering van gegevens

De opdrachtgever verstrekt tijdig de gevraagde informatie aan Studio Schurk. Mocht aanlevering van de gevraagde gegevens uitlopen, kan dit gevolgen hebben voor de deadline van de opdracht.

2.3. Aanvraag offertes leveranciers

Indien Studio Schurk op verzoek van de opdrachtgever een offerte voor de kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Studio Schurk namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

2.4. Gebruik toeleveranciers

Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Studio Schurk, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht Studio Schurk volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden richting de opdrachtgever.

2.5. Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste concepten of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Studio Schurk, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Studio Schurk zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6. Deadline

Een door Studio Schurk opgegeven termijn voor het uitvoeren van opdracht is indicatief, tenzij anders afgesproken.

2.7. Klachten

Klachten dienen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Studio Schurk te worden meegedeeld.

3. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN

3.1. Auteursrecht, industrieel en intellectueel eigendom

Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom—waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht—toe aan Studio Schurk. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Studio Schurk daartoe bevoegd. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Elk ander of verdergaand recht van opdrachtgever tot verveelvoudiging en openbaarmaking van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat het intellectueel eigendom voor de specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden of andere materialen, over zullen gaan op opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van Studio Schurk onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van intellectueel eigendom het recht van Studio Schurk aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan. Het is Studio Schurk toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van het product of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van het product. Het is opdrachtgever niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is opdrachtgever gerechtigd tot verbetering van fouten in het hem ter beschikking gestelde product als dat noodzakelijk is voor het met het product beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door Studio Schurk schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien opdrachtgever deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan Studio Schurk te maken. Studio Schurk garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is geproduceerd en dat, indien er auteursrecht op het product rust, hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

3.2. Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij anders is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3. Naamsvermelding

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Studio Schurk te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden.

3.4. Eigendom bij Studio Schurk

Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Studio Schurk tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Studio Schurk, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

4. GEBRUIK EN LICENTIE

4.1. Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen in  de overeenkomst met Studio Schurk, verkrijgt hij een niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Studio Schurk bekend te zijn gemaakt. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan het product en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot het product of het product bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde het product uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever gebruikt. Opdrachtgever zal het product niet wijzigen anders dan voor het herstellen van fouten. De broncode of bronbestanden van het product en de bij de ontwikkeling van het product voortgebrachte technische documentatie worden niet aan opdrachtgever ter beschikking gesteld. Indien gewenst kan er in samenspraak een financiële vergoeding afgesproken worden voor het verkrijgen van de broncode of bronbestanden. Opdrachtgever erkent dat de broncode en bronbestanden een vertrouwelijk karakter hebben en dat deze bedrijfsgeheimen van Studio Schurk bevat.

4.2. Oplevering en installatie

Studio Schurk zal het product op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan opdrachtgever opleveren en, indien een door Studio Schurk uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, het product bij opdrachtgever installeren. Het product zal tussen partijen gelden als geaccepteerd als opdrachtgever het product mondeling of schriftelijk heeft aanvaard, of indien opdrachtgever niet binnen 10 werkdagen nadat Studio Schurk hem mondeling of schriftelijk heeft meegedeeld dat de opdracht gereed is daartegen bezwaar heeft gemaakt. Acceptatie van het product mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van het product redelijkerwijs niet in de weg staan.

4.3. Ruimer gebruik

De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Studio Schurk niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

4.4. Wijzigingen

Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Studio Schurk veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

4.5. Eigen promotie

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft Studio Schurk, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het product te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

5. HONORARIUM

5.1. Prijzen

Alle prijzen, zowel voorgesteld als overeengekomen, zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De overeengekomen prijs is geldig voor de duur van de overeenkomst.

5.2. Prijs en bijkomende kosten

Naast de overeengekomen prijs komen ook de kosten, die Studio Schurk voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

5.3. Uitloop van de opdracht

Indien Studio Schurk door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Studio Schurk gehanteerde honorariumtarieven.

6. BETALING

6.1. Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 31 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Studio Schurk nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Studio Schurk gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,00.

6.2. Periodieke betalingen

Studio Schurk heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

6.3. Geen korting of compensatie

De opdrachtgever verricht de aan Studio Schurk verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Studio Schurk heeft verstrekt.

6.4. Vervallen licentie

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

7. OPZEGGING EN ONTBINDING OVEREENKOMST

7.1. Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7.2. Ontbinding overeenkomst door Studio Schurk

Indien de overeenkomst door Studio Schurk wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Studio Schurk redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

7.3. Schadevergoeding

De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Studio Schurk op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

7.4. Faillissement

Zowel Studio Schurk als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement van de andere partij.

7.5. Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

7.6. Duur overeenkomst

Wanneer de werkzaamheden van Studio Schurk bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste drie maanden.

8. GARANTIES EN VRIJWARINGEN

8.1. Garantie

Studio Schurk zal zich naar haar beste vermogen inspannen om fouten in het product binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van 10 werkdagen na aflevering gedetailleerd omschreven en schriftelijk bij Studio Schurk zijn gemeld. Studio Schurk heeft geen verplichting inzake herstel van fouten die na afloop van de garantieperiode zijn gemeld. Studio Schurk garandeert niet dat het product zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt kosteloos uitgevoerd, tenzij het product anders dan voor een vaste prijs in opdracht van opdrachtgever is ontwikkeld, in welk geval Studio Schurk volgens zijn gebruikelijke honorarium de kosten van herstel in rekening zal brengen. Studio Schurk kan volgens zijn gebruikelijke honorarium de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van opdrachtgever of van andere niet aan Studio Schurk toe te rekenen oorzaken. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Studio Schurk wijzigingen in het product aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

8.2. Auteursrechthebbende

Studio Schurk garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

8.3. Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp en / of product

De opdrachtgever vrijwaart Studio Schurk of door Studio Schurk bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.4. Verstrekte materialen en gegevens

De opdrachtgever vrijwaart Studio Schurk voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Aansprakelijkheid

Studio Schurk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
 • misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of programmatuur.
 • fouten van, door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 • gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 • fouten in het ontwerp, het product of de tekst / gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 • fouten in het ontwerp, het product of de tekst / gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
 • resultaten van implementatie en uitvoer van door Studio Schurk verstrekte adviezen.

Voor zover Studio Schurk bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Studio Schurk op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Studio Schurk of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Studio Schurk . Studio Schurk is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur van anderen. Elke aansprakelijkheid van Studio Schurk voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder inbegrepen aanvullende schadevergoedingen in welke vorm dan ook, vergoedingen van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9.2. Beperking van aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Studio Schurk of de bedrijfsleiding van Studio Schurk, is de aansprakelijkheid van Studio Schurk voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht.

9.3. Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht voltooid is.

9.4. Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Studio Schurk niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

9.5. Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Studio Schurk jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

9.6. Ontoerekenbare tekortkomingen

In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, levert ook de tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid of persoonlijke onmisbaarheid, ontoerekenbare tekortkomingen van Studio Schurk op.

10. OVERIGE BEPALINGEN

10.1. Geheimhouding

Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de desbetreffende partij in een door de onderhavige voorwaarde beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.

10.2. Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Studio Schurk gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

10.3. Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10.4. Opschriften

De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

10.5. Wijziging Algemene Voorwaarden

Studio Schurk behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 31 dagen na schriftelijke bekendmaking van wijzigingen. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, dan kan hij de bestaande overeenkomst per ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden ontbinden.

10.6. Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Studio Schurk en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennis nemen van geschillen tussen Studio Schurk en de opdrachtgever is de bevoegde rechter en het arrondissement waar Studio Schurk is gevestigd.

11. AANVULLENDE VOORWAARDEN T.B.V. DIGITALE ONTWERPEN

11.1. Juiste aanlevering materialen

Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat programmatuur, materialen of gegevens, welke door of namens hem ter beschikking worden gesteld, tijdig, juist en volledig aan Studio Schurk ter hand worden gesteld en geschikt zijn om door Studio Schurk in het kader van de opdracht te gebruiken.

11.2. Garantiebepaling

Studio Schurk zal gedurende een periode van 10 werkdagen na installatie eventuele gebreken in de website herstellen, voorzover deze gebreken gelegen zijn in het door toedoen van Studio Schurk niet voldoen aan de opgestelde specificaties. Indien er een acceptatietest is overeengekomen dan zal Studio Schurk, in afwijking van het hiervoor bepaalde, gedurende een periode van 10 werkdagen na afloop van de testperiode dergelijke gebreken in de website herstellen, voorzover deze gebreken samenhangen met wijzigingen/verbeteringen die tijdens de testperiode zijn aangebracht. Opdrachtgever dient Studio Schurk schriftelijk van bovengenoemde gebreken op de hoogte te stellen.

11.3. Verval garantie

Studio Schurk behoeft geen gebreken te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door opdrachtgever zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan Studio Schurk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten. De garantieverplichting vervalt indien de opdrachtgever zonder toestemming van Studio Schurk wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen, alsmede indien de opdrachtgever op enige wijze zelf zonder schriftelijke toestemming van Studio Schurk een gebrek tracht te herstellen.

11.7. Testperiode

Indien een acceptatietest is overeengekomen, zal de testperiode tenzij schriftelijk anders is afgesproken, 10 werkdagen bedragen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de website tijdens de testperiode openbaar te maken.

11.8. Uitbreiding diensten Studio Schurk

Studio Schurk zal slechts zorg dragen voor domeinnaamregistraties, hosting en het opzetten van procedures voor beveiliging, controle, onderhoud en systeembeheer indien en voorzover dit uitdrukkelijk onderdeel van de opdracht uitmaakt. Zonder technisch onderhoud beschikt Studio Schurk niet over backups en zullen vragen over de website op basis van uurtarief gecalculeerd worden.

11.9. Inschakelen providers en andere dienstverleners

Indien Studio Schurk adviseert om een bepaalde provider of andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is Studio Schurk niet aansprakelijk indien deze dienstverlener tekortschiet in zijn verplichtingen.

11.10. Extra werkzaamheden

Indien Studio Schurk extra werkzaamheden dient te verrichten door een uitbreiding van de opdracht, door het te laat, onjuist of onvolledig aanleveren van programmatuur, materialen of gegevens, door het herstel van de website in verband met onoordeelkundig gebruik, of door het buiten de opdrachtomschrijving om (op verzoek of noodgedwongen) begeleiden van medewerkers of toeleveranciers van de opdrachtgever, dan zullen deze extra werkzaamheden, ongeacht of er sprake was van een vaste prijs, worden vergoed op basis van de gebruikelijk door Studio Schurk gehanteerde tarieven.

11.11. Gebruik website

Studio Schurk dient zorg te dragen voor een correct en oordeelkundig gebruik van de website en de daaraan ten grondslag liggende software en applicaties.

11.12. Licentie voor het gebruik van het ontwerp

Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Studio Schurk , verkrijgt hij een exclusieve niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp voor de website. Wijzigingen met betrekking tot het grafisch ontwerp kunnen alleen doorgevoerd worden in samenspraak met Studio Schurk.

11.13. Licentie voor het gebruik van de programmatuur en documentatie

Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Studio Schurk , verkrijgt hij een exclusieve niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de voor de website door het ontwerpbureau tot stand gebrachte software of applicaties, alsmede de daarbij behorende (technische) documentatie.

11.14. Gebruik fonts, software en ander materiaal van derden

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk materiaal dat in de website zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk materiaal wordt onder andere verstaan: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s en composities. Voor het materiaal dat Studio Schurk voorstelt in de website toe te passen, kan Studio Schurk op verzoek van de opdrachtgever een kostenraming opvragen bij de betreffende toeleverancier.

11.15. Dagelijks gebruik website

Het is opdrachtgever toegestaan om voor het dagelijkse gebruik van de website binnen de door Studio Schurk aangegeven grenzen wijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en de boomstructuren aan te brengen. Het is in ieder geval niet toegestaan om zonder toestemming van Studio Schurk wijzigingen aan te brengen in:

 • het (basis)ontwerp
 • de openingspagina
 • de basisstructuur
 • de programmatuur

11.16. Ruimer gebruik

Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Studio Schurk niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

11.17. Varianten op het ontwerp

Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder de toestemming van Studio Schurk een variant of afgeleide van het ontwerp te maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te passen of te gebruiken.

11.18. Overdragen broncode

Tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen behoort het overdragen van de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de website tot stand gekomen technische documentatie niet tot de verplichting van Studio Schurk.

11.19. Bescherming programmatuur

Studio Schurk is gerechtigd door middel van (technische) maatregelen zijn programmatuur te beschermen. In dat geval is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

11.20. Beëindiging relatie opdrachtgever-Studio Schurk

Indien de relatie tussen Studio Schurk en opdrachtgever wordt verbroken, zullen beide partijen in gezamenlijk overleg proberen tot een redelijke oplossing te komen, zodat de website nog op een reële wijze door de opdrachtgever kan worden gebruikt.

11.21. Credits

Bij publiciteit rondom het ontwerp zal opdrachtgever er voor zorgdragen dat de bijdrage van Studio Schurk duidelijk naar voren zal komen. Indien is overeengekomen dat derden betrokken zullen zijn bij een wijziging of uitwerking van het ontwerp dan zal opdrachtgever ook deze derden verplichten bij publiciteit rondom (een uitwerking van) het ontwerp de bijdrage van Studio Schurk duidelijk te vermelden.

11.22. Naamsvermelding ontwerpbureau

Studio Schurk is gerechtigd om diens naam op een bescheiden wijze in de website op te nemen.

11.23. Eigen promotie

Studio Schurk heeft met inachtneming van de belangen van opdrachtgever de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

11.24. Vertrouwelijke informatie

Studio Schurk en opdrachtgever zullen elkaars vertrouwelijke gegevens geheim houden. Onder vertrouwelijke gegevens wordt mede begrepen de door Studio Schurk tot stand gebrachte en gebruikte software en applicaties.

11.25. Indirecte schade

Studio Schurk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens, en schade door bedrijfsstagnatie.