De koning

De gemeente Rotterdam monitort elk jaar de staat van de jeugd. De resultaten hiervan staan in de Staat van de Jeugd, hierin is te zien hoe het gaat met het kansrijk, veilig en gezond opgroeien van de Rotterdamse jeugd. Bij de tweede editie zijn inmiddels ruim 350 indicatoren samengebracht.

Rotterdam is een jeugdige stad. In 2016 waren meer dan 200.000 Rotterdammers jonger dan 27 jaar. Daarmee is Rotterdam een stad met potentie, waarin jongeren zich ontwikkelen tot zelfredzame Rotterdammers die een stevige bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Daarom zet Rotterdam in op het kansrijk, veilig en gezond opgroeien van kinderen en jongeren.

De staat van de jeugd is ontwikkeld in samenwerking met Proforma visual identity en Suzanne Stam.

Ontwerper: Wendy van Veen

klant is koning

klantvraag

Het dilemma

In de ontwikkeling van jeugdigen spelen beschermende factoren en risicofactoren een belangrijke rol. Beschermende factoren zijn bijvoorbeeld sociale cohesie, goede schoolprestaties, participatie en sociaal-emotionele competenties. Risicofactoren zijn onder meer crimineel gedrag, psychische problematiek, opvoedonzekerheid bij ouders en schooluitval. Deze factoren dragen bij aan de hoofddoelen van het Rotterdamse jeugdbeleid: het kansrijker, veiliger en gezonder opgroeien van kinderen en jongeren. De factoren zijn vertaald in meetbare indicatoren die worden gemonitord in de Staat van de Jeugd. Deze monitor verschijnt jaarlijks. Om deze monitor helder en overzichtelijk te maken, hebben wij de data vertaald naar infographics.

de buit

De staat van de jeugd is beschikbaar in gedrukte versie, waarvoor wij de illustraties, infographics en opmaak verzorgden. Daarnaast is er een digitale versie beschikbaar en is er een dashboard gemaakt zodat mensen per wijk kunnen bekijken hoe de cijfers van de jeugd op lokaal niveau zijn.

de ontwerp opdracht
© Copyright 2019 - Studio Schurk